De erkenningen: welke stappen moeten worden genomen vóór 1 januari 2024 om ze te behouden?

Erkenning als coöperatieve vennootschap
De inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft geen gevolgen voor de erkenning als coöperatieve vennootschap.
De coöperatieve vennootschappen die hun erkenning wensen te behouden, moeten er echter bij de aanpassing van hun statuten aan het WVV op toezien dat zij de voorwaarden voor erkenning als coöperatieve vennootschap, die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van groepen coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen, overnemen. De minister van Economie kan namelijk de erkenning van ondernemingen intrekken die niet langer voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als coöperatieve vennootschap.

Erkenning als sociale onderneming
Vennootschappen met Sociaal Oogmerk (VSO's) zullen volgens de nieuwe WVV op 1 januari 2024 verdwijnen.
Er is echter een overgangsregeling ingesteld. Krachtens artikel 42, § 1er van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot vaststelling van diverse bepalingen, worden vennootschappen met een sociaal oogmerk die bestaan op de datum van inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geacht te zijn erkend als sociale onderneming. Als zodanig genieten zij de effecten en voorrechten die verbonden zijn aan de erkenning als sociale onderneming.
Dit vermoeden van erkenning als sociale onderneming kan echter worden omgekeerd in de gevallen bedoeld in artikel 3, § 1er van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. Het gaat met name om het geval waarin de onderneming na 1 januari 2024 niet meer zou voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning als sociale onderneming.

Wat moet er gebeuren vóór 1er januari 2024?
Bij de aanpassing van hun statuten aan het WVV moeten ondernemingen die een erkenning als sociale onderneming willen aanvragen, enerzijds de vorm van coöperatieve vennootschap aannemen en anderzijds ervoor zorgen dat hun nieuwe statuten voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming die zijn vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.
Zodra hun nieuwe statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zullen zij een aanvraag moeten indienen bij de FOD Economie om het statuut van sociale onderneming te verkrijgen.

 

Enkele nuttige links

Zoeken

Newsletter